رسالتم، برای "آگـــاهی بخشـــــــــیدن" است. پیامبر اکرم (ص)